Historik

Den första föreningsägda samlingslokalen i Vena byggdes redan under 1900-talets första år, då Vena skytteförenings medlemmar på frivillig väg byggde de .s.k. Skyttepaviljongen intill samhället vid vägen mellan Vena och Hultsfred.

1942 bildades första föreningen

I början av 1940-talet väcktes tanken på att bilda en samlingslokalförening på bredare basis, vilket också blev fallet år 1942. Då bildades nämligen en förening med medlemskap av såväl ortens föreningar som enskilda personer.

Föreningen inregistrerades som ekonomisk vid namn Byggnadsföreningen Framåt U.P.A. Straxt innan hade en biografägare i Hultsfred uttalat sitt önskemål om att inköpa den befintliga lokalen att användas till biografändamål. Byggnadsföreningen inköpte lokalen för 2.400:- medan säljaren fick förbinda sig att inköpa andelar i föreningen för 1.000:-. Föreningen tecknade därmed också hyreskontrakt med nämnde biografägare för filmföreställningar, medan lokalen i övrigt kunde användas till andra ändamål.

Upprepade undersökningar om möjligheten att bygga ny lokal gjordes vilket endast resulterade i att markområden inköptes för ändamålet. Skissritningar framtogs och presentsenterades utan att detta resulterade till byggnation.

Ett viktigt datum för den sedermera bildade Bygdegårdsföreningen och för Bygdegården var den 18 februari 1956.

Vid sammanträde med Byggnadsföreningens styrelse och representanter från kommun och skola smiddes tanken på att uppföra en ny samlingslokal på tomt angränsande till då nyplanerade kyrkskolan,  alltså på den tomt som bygdegården nu är placerad på.

Då löfte om förvärv av denna inhämtats från kommun kunde planeringen fortsätta.

Under åren 1956-57 hölls upprepade kontakter med Bygdegårdarnas dåvarande konsulent Harry Jansson och arkitekt Sven Nylander LBF Stockholm, som också var på plats för att diskutera olika planlösningar, varefter ritningar och kostnadsförslag framtogs genom L B F:s försorg.

Vena Bygdegårdsförening bildades år 1957.

Då man insåg alla fördelar med att en samlingslokalförening är en ideell förening igångsattes en intresseundersökning för bildande av en sådan, vilket resulterade i att det första sammanträdet som blev det konstituerande sammanträdet med Vena Bygdegårdsförening hölls den 17 juni 1957, då en interimsstyrelse även valdes.

Redan 10 juli samma år beslutade Byggnadsföreningen Framåt att uppgå i den nybildade föreningen med sina tillgångar och skulder.

Den 15 augusti 1957 höll Bygdegårdsföreningen sitt första egentliga sammanträde, då även den första styrelsen valdes.

Den första styrelsen bestod av följande:
Ordförande: Gösta Dehlin, Byrum
Vice ordförande: Folke Ekdahl, Vena
Kassör: Allan Seger, Vena
Sekreterare: Axel Johansson, Käreby
Ledamöter: Nils Ohlsson, Tälleryd
  Olle Kennefors, Flatebo
  Helge Johansson, Ormestorp
  Thorsten Fungmark, Dalsebo
  Erik Tengkvist, Dalsebo.

Nu var tiden äntligen inne att intensifiera planeringsarbetena med uppförande av bygdegård i Vena. En andelsteckningskampanj inbringade cirka 25.000:- kronor. Dåvarande Vena kommun lät försälja tomtmark för en symbolisk summa av 100:- kronor samt avsatte ur kommunens inrättade kulturfond under åren 1957-58 sammanlagt 103.000:- kronor. Statligt lån erhölls med 231.000:- varav hälften i ränte- och amorteringsfri del som avskrivs år 1984.

I ett mycket kärvt låneläge lyckades föreningen hos Jordbrukskassan Hultsfred ordna kreditiv och erforderligt bottenlån.

För ritningsarbetet svarade Sven Nylander LBF Stockholm biträdd av ing. Per-Arne Larsson, LBF:s kontor i Vimmerby som sedermera blev ansvarig kontrollant och kontaktperson åt Bygdegårdsföreningen.

Bygdegården färdig och invigd 1958

1958 var det historiska året då Vena kunde se sin nya samlingslokal färdig, med invigning den 5 oktober.

Den sammanlagda kostnaden för bygdegården inklusive vaktmästarbostad samt yttre planering var då 425.000:-.

I bygdegården inrymdes då även kommunens bibliotek, vilket sedan 1969 flyttades över till nyuppförd bibliotekslokal i intilliggande skolbyggnad. Under åren lopp har ett nära samarbete varit rådande mellan skola och bygdegård genom olika förhyrningar. För ett flertal år tillbaka inrymmes musikskolans verksamhet i en av bygdegårdens lokaler.

Ny upprustning av bygdegården 1983

I takt med ökade krav på samlingslokalerna väcktes i slutet av 1970-talet tanken på behovet på en ny upprustning av bygdegården.

Föreningen gav då K-konsult Vimmerby som genom ing. Bertil Krönmark framtog ett förslag till upprustningsförslag och en mindre tillbyggnad. Förutom allmän upprustning var det då framför allt utökning av köks. och sanitära utrymmena med bl.a. av handikapptoaletter på båda planen och i övrigt göra lokalen mera handikappanpassad.

På grund av Krönmarks tillfälliga sjukdom men också indragning av K-konsults kontor i Vimmerby kom ing. Per-Arne Larsson då verksam i Halmstadskontoret in i bilden och slutförde planeringsarbetet.

Efter att ha legat i bidragskön för upprustning fick föreningen sedermera besked om att bidrag beviljats för ändamålet.

En ny andelstecknings- och insamlingskampanj startades varvid nära 100.000:- kunde insamlas på frivillighetens grund. Detta tillsammans med att kommunen garanterade 35% på den godkända kostnaden gjorde att man vågade verkställa den planerade upprustningen.

Den sammanlagda kostnaden för upprustningen som gjordes år 1983 uppgick till 1,5 miljoner kronor, vartill satligt upprustningsbidrag tillsammans med handikapp- och energibidrag erhölls med 837.400:-.

Installering av värmepumpanläggning 1986

Energikostnaderna blir som bekant allt mera kännbara, inte minst för våra samlingslokaler.

Medan ännu oförändrat bidrag för tillförselbidrag fanns kvar ansökte föreningen år 1985 för utförande av värmepumpanläggning.

På en då beräknad kostnad av bergvärmeanläggning på 218.400:- beviljades ett statligt bidrag med 50% eller 109.200:-. Anläggningen installerades och blev färdig i februari 1986 och synes fungera på ett mycket tillfredsställande sätt.

Underhåll, miljökvitto 3

Vena bygdegårdsförening drivs miljövänligt. Vi har alla tre miljökvitton från  Bygdegårdarnas Riksförbund.

För miljökvitto tre krävs en underhållsplan och att man startat genomförandet av densamma.

Ur Venas underhållsplan: